Sivas İli 31 Satırlık 32x80cm Çerçeve İçerisinde Vakfiye Sureti ( Sivas Naibi Pirlepeli Zade Mehmed Abdurrauf Tarafından Yazılmıştır )
Vâkıf (Vakfeden): Sivas sakinlerinden Hatip-zâde es-Seyyid Şeyh el-Hâcc Ahmed Hamdi Efendi ibn-i el-Merhûm eş-Şeyh Abdurrahman Efendi
Mütevellî: Vakfedenin sulbî (öz) oğlu Müderris eş-Şeyh Nu‘mân ve birâderzâdesi Yakup Efendi.
Vakıf: Köhne Civan mahallesi pazar yakınlarında bir han. (Vâkıf yani vakfeden babasından vakıf olarak gelen ve kendilerine de faydalanma hakkı verilen vakıf hanı etrafındaki yerleri de alıp genişleterek vakfediyor